مؤسسه منظومه خرد و مدارس منظومه خرد هیچ شعبه‌ای در تهران و شهرستان‌‌ها ندارد.