Blog image

متوسطه۲ و هنرستان

قابل توجه اولیای محترم متوسطه۲ و هنرستان

 روزچهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه دانش آموزان پایه دهم و یازدهم تاساعت ۱۳درمدرسه حضوردارند.

سرویس ایاب ذهاب برای دانش آموزانی که ازسرویس استفاده می کنند برقرارخواهدبود.

 

دفترمتوسطه ۲ و هنرستان