منابع انسانی

 

 

 

هدف : مدیریت و برنامه ریزی برای جذب و استخدام نیروهای مورد نیاز مطابق با شایستگی‌های مورد نظر؛ تدوین چهارچوب‌ها و روال‌های ارزیابی عملکرد نیروی انسانی و برنامه‌ریزی برای انجام آن

 

حوزه های اصلی فعالیت :

  • تدوین چهارچوب‌های کلی گزینش و ارزیابی عمل‌کرد منابع انسانی شامل فرایندهای جذب و استخدام و ارزیابی عملکرد و سیستم حقوق و پاداش

  • تدوین پروفایل‌های شغلی مطابق با چارت سازمانی موسسه

  • تدوین معیارها، شاخص‌ها و روال‌ مربوط به گزینش منابع انسانی؛ برنامه‌ریزی و اجرای فرایند گزینش

  • تدوین معیارها، شاخص‌ها و دستورالعمل‌های ارزیابی عملکرد همکاران گروه‌های شغلی مختلف و برنامه‌ریزی برای اجرای ارزیابی در واحدهای مختلف

  • بررسی نیازهای توسعه‌ای همکاران با توجه به نتایج ارزیابی عمل‌کرد برای ارایه به واحد آموزش‌های سازمانی