تحقیق و توسعه

 

 

ارزیابی و بهینه سازی خدمات

هدف : ارزیابی خدمات آموزشی و پرورشی مدرسه‌ها و سایر خدمات ارایه‌شده به ذینفعان و ارایه‌ی راهکار برای بهینه‌سازی آن‌ها

 

حوزه های اصلی فعالیت :

 • طراحی سیستم‌های ارزیابی خدمات آموزشی و پرورشی مدرسه‌ها و سایر خدمات موسسه

 • هم‌فکری در طراحی روند گزینش دانش‌آموز

 • استخراج فرایندهای موسسه و ارایه‌ی پیشنهاد برای بهینه سازی آنها

 • مشاهده‌ی فرایندهای مختلف مؤسسه به‌خصوص فرایند گزینش دانش‌آموز، فرایند یادگیری و یاددهی در کلاس‌های درس و فرایند توسعه‌ی حرفه‌ای همکاران و هم‌فکری برای بهینه‌سازی آن‌ها

 • جمع آوری و بررسی داده‌های مربوط به عملکرد آموزشی و پرورشی دانش آموزان

 • تحلیل داده‌های ورودی و عملکردی دانش‌آموزان و ارایه‌ی پیشنهادهای لازم

 

پژوهشهای کاربردی

هدف : شناسایی مسایل آموزشی و پرورشی مقاطع مختلف و انجام پژوهش در آن زمینه‌ها؛ ارایه‌ی راهکار برای پیاده‌سازی نتایج پژوهش‌ها در مدرسه‌های خرد، همکاری با معلمان در اجرایی کردن آن‌ها و انتشار نتایج تجربیات

 

حوزه‌های اصلی فعالیت :

 • پیشنهاد طرح های پژوهشی برای بهبود آموزش مدارس با توجه به نتایج مشاهدات کلاسی و انجام پژوهش‌های کاربردی با توجه به اولویت آن‌ها

 • ارایه‌ی پیشنهادهای اجرایی برای به‌کارگیری نتایج پژوهش‌های انجام شده در مدرسه‌های مقاطع مختلف خرد، هم‌فکری با دبیران برای پیاده‌سازی طرح‌های جدید، مشاهده‌ی روند آموزش و ثبت گزارش

 • هم‌فکری و همکاری با دبیران مقاطع مختلف برای انجام پروژه‌های اقدام پژوهی درس پژوهی و مستندسازی آن‌ها

 

فعالیت‌های سال گذشته :

 • هم‌فکری و همکاری با معلمان برای انجام پروژه‌های اقدام پژوهی و درس پژوهی

 • انجام پژوهش کاربردی در باره‌ی « اثربخشی تکالیف » در دبستان، راهنمایی و دبیرستان

 • انجام پژوهش در زمینه‌ی « آموزش بر اساس تفاوت های فردی »