Blog image

مهلت ارسال: ۷ خرداد ۱۳۹۵

مسابقه داستان نویسی در مورد جنگلها و اهمیت آن

مهلت ارسال: ۷ خرداد ۱۳۹۵

برگزار کننده : پروژه ENO

دانش آموزان ۱۲-۱۰ سال می توانند در این مسابقه شرکت کنند.

داستان کوتاه و حدود ۲۵۰-۱۵۰ به زبان انگلیسی نوشته شود .

هر مدرسه حدود ۳ داستان منتخب را در http://goo.gl/forms/MhAqgEzDVL ارسال می کند.

داوری توسط مدرسه انجام می شود و ۳ داستان انتخابی ارسال می شود.

داستانهای منتخب در کتاب سال ENO چاپ می شود.

در سال ۲۰۱۲ کتاب”Planting seeds of Action” چاپ شد.

https://issuu.com/enoprogramme/docs/planting-seeds-of-action