Blog image

اشاره به اشاره
از حیرت بی‌باور شب
به تشخیص روشن روز خواهم رسید
پس زنده باد امید

مشکل جدی مردم آسیب‌دیده امید به آینده و نیاز مالی برای ساختن زندگی دوباره است.
مردم روستا به راحتی نمی‌توانند خانه‌هایشان را دوباره بسازند و در فصل سرد پیش‌رو سقفی بالای سرشان داشته باشند.
قصد داریم در فراهم کردن سقفی پایدار برای هموطنان‌مان سهیم شویم.
کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب 
۸۲۳-۸۰۰-۳۰۵۹۰۸-۱  یا شماره کارت ۸۰۰۸-۳۴۴۶-۸۶۱۰-۶۲۱۹ بانک سامان به نام خانم داودزاده واریز کنید.
مؤسسه_منظومه_خرد