Blog image

کمیته محیط زیست

                              خانواده خرد در روز جهانی زمین بر اهداف خود در حفاظت از محیط زیست تأکید می‌کند.                                       

تفکیک زباله   *  کاهش پسماند  *  کاهش پلاستیک